Openluchtdienst 12 september 2021 – Startzondag

Bent u van plan om te komen? Graag aanmelden via https://diensten.vegnunspeet.nl/

Hieronder vindt u een liederenblad dat u van tevoren kunt uitprinten en meenemen.

573 U bent welkom

We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!

Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote Koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden.

We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!

(Refrein 2x)

U bent welkom in ons midden.
U bent welkom in ons midden.
U bent welkom in ons midden.

167 Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen

174/349 Hij is verheerlijkt

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog,
‘k zal Hem prijzen.
Hij is verheerlijkt,
voor eeuwig verheerlijkt
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard’
verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem, die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

Dank U wel voor de sterren en de maan

Dank U wel voor de sterren en de maan
dank u wel voor het groeien van het graan
dank u wel voor de dieren in de wei
dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de bloemen in het gras
dank u wel voor de vissen in de plas
dank u wel voor de bossen en de hei
dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij

Dank U wel voor de wolken en de wind
dank u wel voor elk mens, voor ieder kind
dank u wel want U bent zo heel dichtbij
dank u wel dat U steeds weer zorgt voor mij

733 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein 1:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.

Heer vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

(Refrein 1)

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

(Refrein 1)

Refrein 2:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

333 Heer, U bent El Elohim

Heer, U bent El Elohim.
Daarom kom ik tot U.
Heer, U bent El Elohim,
ik aanbid U.

Refrein:
Toon mij uw glorie,
toon mij wie U bent.
Toon mij uw glorie.
’k Wil U kennen, Heer.

’k Wil U kennen, Heer.
’k Wil U kennen, Heer.

697 Al wat ik ben

Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Refrein 1:
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.

Refrein 2:
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing…

(Refrein 1)

Ik aanbid U,
ik aanbid U, Heer.
Ik aanbid U,
ik aanbid U, Heer.

Ik vertrouw U,
ik vertrouw op U.
Ik vertrouw U,
ik vertrouw op U.

(Refrein 2)

(Refrein 1)

194 U maakt ons één

U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.

Refrein:
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

461 Juich voor de Heer

Mijn Jezus, mijn Redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

Refrein:
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Mijn Jezus, mijn Redder;
Heer, er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van uw liefde, Heer.
Mijn schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.

(Refrein)

Refrein
Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zing van de Koning en zijn heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van uw naam.
U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij,
niets is zo goed als een leven heel dicht bij,
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

JDH 57 Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen,
Dat heeft Gods woord ons beloofd:
Stromen, verkwikkend als regen,
Vloeien tot elk, die gelooft.

Refrein:
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!

Er komen stromen van zegen,
Heerlijk verkwikkend zal ’t zijn:
Op de valleien en bergen
Zal er nieuw leven dan zijn.

Refrein:
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!

Er komen stromen van zegen,
Zend ons die Heilstroom nu neer!
Geef ons die grote verkwikking;
Geef z’ ons voortdurend, o Heer!

Refrein:
Stromen van zegen
Komen als plasregens neer.
Nu vallen drupp’len reeds neder,
Zend ons die stromen, o Heer!

553 Hoor ons loflied

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

Refrein:
In de bergen, door de dalen,
hoor ons loflied overal,
in de hemel en op aarde,
als uw glorie komen zal.

Laat uw licht zien in het duister,
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

(Refrein)

Halleluja, halleluja.     ‎ )
Halleluja, halleluja.     ‎ )
Halleluja, halleluja.     ‎ ) 2x
Halleluja, halleluja.     ‎ )

(Refrein)